Brocante info:

"Nous devons vous informer que le Juge de Paix a validé le congé "donné pour exécution de travaux" par Carrefour.
 
Nous déplorons la décision, qui n'est pas que négative pour la brocante, et vous signalons que Carrefour n'a toujours pas demandé le moindre permis pour travaux....
 
Nous décidons d'introduire un appel contre la décision du Juge de Paix, et dans l'attente, la brocante continue.
 
Si des problèmes survenaient, nous comptons sur le calme de chacun, pour préserver le caractère paisible de la brocante, et nous rembourserons les locations et cartes qui ne pourraient être utilisées." ( au prorata de l'année en cour)

 

 

 


Vlooienmarkt info :

« Bij deze willen wij u informen dat de vrederechter de toelating heeft gegeven aan Carrefour  om de werken uit te voeren.  Wij betreuren deze beslissing die een negatieve invloed heeft op de vlooienmarkt en wijzen u erop dat Carrefour nog steeds geen bouwvergunning heeft aangevraagd...

Wij wensen beroep aan te tekenen tegen deze beslissing van de Vrederechter en in afwachting hiervan zal de vlooienmarkt gewoon doorgaan.

Indien er zich problemen mochten voordoen rekenen wij op de kalmte van iedereen teneinde de vredige atmosfeer van de vlooienmarkt te bewaren en wij betalen alle plaatsen en kaarten terug die niet kunnen gebruikt worden (prorata voor het lopend jaar).”

Gelieve regelmatig de berichtgeving op onze site www.brocantedewaterloo.be te raadplegen.

 

Flea market information

“ We would like to inform you that the Justice of the Peace has decided to allow Carrefour to execute the works.  We regret this decision which has a negative impact on the flea market and would like to inform you that Carrefour still hasn’t applied for a construction permit.

We would like to appeal this decision of the Justice of the Peace and while awaiting the outcome the flea market will take place.

In case problems should arise we count on everyone to preserve their calm in order to keep the peaceful atmosphere of the flea market.  We will reimburse all places and tickets that can’t be used (prorata for the current year)

 

Please check oursite www.brocantedewaterloo.be regularly for any updates.